Family Hominidae: the great apes, 14 genus

Subfamily Ponginae

Pongo - Orangutans

Pongo pygmaeus

Pongo abelii

Gigantopithecus (extinct)

Sivapithecus (extinct)

Subfamily Homininae

Gorilla - Gorillas

Gorilla gorilla

Gorilla benngei

Pan - Chimpanzees

Pan troglodytes

Pan paniscus

Homo - Humans, 12

Homo antecessor (extinct)

Homo cepranensis (extinct)

Homo erectus (extinct)

Homo ergaster (extinct)

Homo floresiensis (extinct)

Homo georgicus (extinct)

Homo habilis (extinct)

Homo heidelbergensis (extinct)

Homo neanderthalensis (extinct)

Homo rhodesiensis (extinct)

Homo rudolfensis (extinct)

Homo sapiens

Paranthropus (extinct)

Paranthropus aethiopicus

Paranthropus boisei

Paranthropus robustus

Australopithecus (extinct)

Australopithecus anamensis

Australopithecus afarensis

Australopithecus africanus

Australopithecus garhi

Sahelanthropus tchadensis (extinct)

Ardipithecus ramidus (extinct)

Kenyanthropus (extinct)

Pierolapithecus (extinct) (tentative)

Aegyptopithecus (extinct)

Orrorin tugenensis (extinct)